Košík:

Položek: 0
Cena: 0 ,-

Vstoupit do košíku
Registrovat Přihlášení

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA MOBILYOSTRAVA.CZ

Vážení zákazníci, tato stránka obsahuje informace, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Tyto údaje budeme v maximální možné míře chránit.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, byla tato informační stránka připravena v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Tato stránka předkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese info@mobilyostrava.cz.

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.
Správcem osobních údajů je Petr Tomeček, Pavlouskova 4433/1, 708 00 Ostrava, IČ: 70614041

2. Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Nemáme pověřence. Pro veškeré informace kontaktujte přímo správce, viz bod 1.

3. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

 • Uzavření a následné plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 • Marketingové účely - k těm získáváme váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud nám neudělíte souhlas se zpracováním k marketingovým účelům, nebudeme vám zasílat žádné reklamy a nic, co přímo nesouvisí s vaší objednávkou. Samotnou objednávku to nijak neovlivní.
 • Ochrana oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), viz bod 4.

4. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, ochrana životního prostředí a ochrana správcova podnikání a majetku. Z důvodu ochrany podnikání vedeme evidenci problémových klientů, kteří zejména nevyzvedávají zásilky na dobírku. Tento seznam slouží čistě pro naše vnitřní potřeby a s nikým jiným ho nesdílíme.

5. Jak osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv.

6. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

K zajištění vaší spokojenosti, plnění zákonných povinností a ochraně našich oprávněných zájmů zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje – jméno, příjmení, fakturační a korespondenční adresa, IP adresa, případně identifikační číslo;
 • kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • informace o objednaném zboží – jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u nás nakoupili, vrátili, reklamovali apod.;
 • informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů;
 • fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách.

7. Jaký je právní titul pro zpracování osobních údajů?

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělili.
Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

8. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení a společnostem, které technicky zajišťují chod obchodu, vyřízení objednávek, správu plateb atd. Konkrétně se jedná o:

 • Poskytovatel e-shopového systému Mobilyostrava.cz, společnost Web-evolution;
 • Česká pošta (Pouze v případě, že zvolíte dopravu Českou poštou.);
 • Heureka.cz (Heureka Shopping s.r.o.). Do Heureky předáváme e-mailovou adresu a informace o objednaných položkách pro účely služby Ověřeno zákazníky a to pouze v případě, že nám k tomu udělíte výslovný souhlas;

9. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

10. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje uchováváme různě dlouho podle konkrétních účelů zpracování:

 • Objednávka zboží: 5 let
  Důvodem je plnění smlouvy, právo na reklamaci a snažší poradenství při vašich příštích nákupech.
 • Registrace zákaznického účtu: 5 let
  Registrace je prospěšná především pro vás, protože nemusíte při každé objednávce vyplňovat veškeré údaje, máte přehled o provedených objednávkách a jejich stavech a máte přístup do VIP sekcí. Před koncem 5letého období vás upozorníme a sami se rozhodnete, jestli registraci prodloužíte nebo ukončíte.
 • Daňová evidence: 10 let
  Dáno zákonem o dani z příjmů a zákonem o DPH.
 • Běžná e-mailová komunikace: 3 roky
  Klasickou e-mailovou poštu promazáváme průběžně, razantní výmaz probíhá na konci každého roku a žádný e-mail neschraňujeme déle než 3 roky. Výjimku tvoří pouze problémoví klienti, viz bod 4.

Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

11. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese info@mobilyostrava.cz

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
Jste oprávněni od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o utomatizovaném rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům
Jste oprávněni od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu
Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, máte právo požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoli obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování
Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů
Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení nebo odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
S vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na dozorový orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: https://www.uoou.cz/.

12. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány.

Vybrané recenze

Aktuality

28.03.2024 | 00:00

Velikonoční svátky Otevírací doba

Od 29.3.2024 do 1.4.2024 je z důvodu velikonočních svátku prodejna zavřena. Online objednávky budou vyřizovány od úterý 2.4.2024 Hezké Velikonoce MobilyOstrava.cz

25.04.2017 | 11:54

Nově nabízíme na prodejně možnost pojištění mobilních telefonů

Nově nabízíme na prodejně možnost pojištění mobilních telefonů proti poškození,odcizení a zneužití